Welkom bij WBE Houtland

Het Vlaams jachtdecreet van 24 juli 1991, dat op 1 juli 1992 in werking is getreden, is de aanzet geweest om overal in Vlaanderen wildbeheereenheden op te richten.

Onmiddellijk hebben een aantal jagers ingezien dat het oprichten van dergelijke wildbeheereenheden, waarbinnen jagers samenwerken, een noodzaak is voor het voortbestaan van de jacht. Overal werden in Vlaanderen onder impuls van de Koninklijke Sint-Hubertus Club van België ( thans Hubertus Vereniging Vlaanderen ) door vooruitziende jagers op vrijwillige basis wildbeheereenheden opgericht.

In de zomer van 1993 was onze voorzitter Patrick Daenens met een aantal andere jagers uit het Houtland aanwezig op een eerste informele vergadering waarin de mogelijkheid werd besproken om dergelijke wildbeheereenheid in de streek op te richten.

Na maanden voorbereiding door een groepje vastberaden jagers en met logistieke steun van de Koninklijke Sint-Hubertus Club van België, werd de oprichtingsvergadering op het kasteel van Wijnendale gehouden op 17.01.1994. De V.Z.W. Wildbeheereenheid Houtland werd door 23 stichtende leden opgericht en een raad van bestuur werd verkozen, waarvan enkele leden op vandaag nog steeds actief zijn.

Sindsdien is onze wildbeheereenheid geleidelijk gegroeid zodat er momenteel ongeveer 16.000 ha aangesloten jachtgebieden door de leden beheerd worden.

Jaarlijks worden verschillende bestuursvergaderingen, een algemene vergadering, een buitengewone algemene vergadering en een nieuwjaarsreceptie gehouden.

In de loop van de jaren werden heel wat succesvolle acties ter bevordering van de natuur gehouden die o.m. verband houden met biotoopverbetering, wildakkers, voederen van wild, bestrijden van de stroperij, opruimen van zwerfvuil, bestrijden van rechtbekken, bejaging van vos, bejaging van houtduif, … waarvan sommige jaarlijks herhaald worden.

Soms komt het werk uit onverwachte hoek, zo staat de WBE sedert een 10-tal jaar haar leden bij de bejaging van reewild, hertachtigen en everzwijnen bij, waarbij vooral deze laatste wildsoort heel wat overleg en tussenkomsten noodzaakt.

De administratieve verplichtingen worden van jaar tot jaar omvangrijker en ingewikkelder, waardoor de WBE haar leden van heel werk ontlast.

Sinds haar oprichting werd WBE Houtland door de Vlaamse overheid erkend, voor het laatst vanaf 1 oktober 2016 voor een periode van 6 jaar. Zij is de afgelopen jaren op alle niveaus aanwezig geweest en wordt als gesprekspartner aanvaard door de gemeenten, de provincie en het Vlaamse Gewest. Zij is vertegenwoordigd in heel organisaties.

Onze wildbeheereenheid streeft naar het behoud en het verbeteren van de natuur zodat de wildstand er wel bij vaart en de weidelijke jager jaarlijks een deel van de aangroei kan oogsten.

Als onderdeel van dit natuurbeheer wordt aan wildbeheer gedaan door met verschillende middelen, waaronder de verbetering van het biotoop en het verbeterd toezicht, de wildstand optimaal te maken.

Uiteraard veronderstelt dit in eerst instantie een goede samenwerking tussen de jagers onderling en een weidelijke jachtbeoefening. Tevens is overleg met de andere natuurgebruikers zoals landbouwers, bosbouwers, grondeigenaars, natuurbeschermers, recreanten en de overheid nodig.

Het faunabeheerplan maakt deel uit van dit beheer en is noodzakelijk om geleidelijk wezenlijke vooruitgang te boeken.

Dit alles is te danken aan vrijwilligerswerk van vele leden waarvoor we dankbaar mogen zijn.

We hopen dat onze WBE nog lang mag bloeien en groeien en bijdragen tot de weidelijke jachtbeleving.

Patrick G. DAENENS, voorzitter